Продължете към съдържанието

2018 г.

Обществена поръчка за доставка на храни – 2018 г.

ОБЯВА

ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал. 1,т.1-5 и 7 ЗОП

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ДЕКЛАРАЦИЯ подизпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ДЕКЛАРАЦИЯ съгл.подизпълнител

ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл.обединение

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СПИСЪК помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ДЕКЛАРАЦИЯ приемане договор

ПРИЛОЖЕНИЕ 15-ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 16-ДОГОВОР-1

ПРИЛОЖЕНИЕ 17-МЕТОДИКА

ПРОТОКОЛ