Продължете към съдържанието

2020 г.

Качени на 08.05.2020 г. в 17.50 часа

Обществена поръчка за доставка на храни – 2020 г.

Обява обществена поръчка

Техническа спецификация

Методика за оценка

Проект за договор

Образец №1 – Административни сведения за участника

Образец №2 – Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

Образец №3 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП

Образец №4 – Декларация за специфични национални основания

Образец №5 – Декларация за критериите за подбор

Образец №6 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители

Образец №7 – Декларация подизпълнители

Образец №8 – Техническо предложение

Образец №9- Ценово предложение

Образец №9-1 КСС хранителни продукти

Опис документи

ПРОТОКОЛ

Договор за доставка на хранителни продукти